Stadgar

Stadgar i wordformat

Föreningens stadgar finns även i wordformat.


1 NAMN

Föreningens namn ska vara Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser förkortat SN-DD. Med dubbeldiagnoser avses beroende/skadligt bruk enligt ICD-10 eller beroende/missbruk enligt DSM IV, som föreligger samtidigt med psykisk sjukdom eller personlighetsstörning enligt nämnda diagnossystem.


2 MÅLSÄTTNING

SN-DD är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Huvudsyftet med nätverket är att verka för en utveckling av arbetet med att tillgodose behoven hos patient-/ klientgrupper med dubbeldiagnoser och därmed höja livskvaliteten för denna målgrupp. Detta genomförs bl.a. genom :

 • att arbeta för att personer som tillhör målgruppen får den vård, omsorg och behandling de är i behov av,
 • att bevaka och initiera forsknings- och metodutveckling inom området,
 • att samarbeta med andra nätverk, bl.a. i Norden i syfte att skapa en samsyn som vilar på forskning och beprövad erfarenhet,
 • att samarbeta med brukarorganisationer inom området.

3 MEDLEMSKAP

Alternativ 1:

Medlemskap kan beviljas av verksamhet(1)som arbetar med personer med dub-beldiagnos. Verksamheten kan bedrivas inom stat, kommun,landsting eller av annan utförare på uppdrag av offentlig huvudman.

Alternativ 2:

Stödmedlemskap kan beviljas enskilda personer som arbetar i överensstämmelse med föreningens ändamål. Stödmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag och äger rätt att del-ta i föreningens aktiviteter. Stödmedlem äger inte rösträtt vid årsmötet


verksamhet(1)är som regel detsamma som arbetsplats.

4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.


5 ÅRSMÖTET

På årsmötet ska följande ärenden behandlas :

Moment 1
Årsmötet är SN-DD högsta beslutande organ.

Moment 2
På årsmötet ska följande ärenden behandlas :

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Styrelsens ekonomiska redogörelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag
 10. Fastställande av verksamhetsplan
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Val av styrelse
       a. ordförande
       b. övriga styrelseledamöter och suppleanter
 1. Val av ledamöter till forskargrupp
 2. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 3. Val av valberedning
 4. Övriga val
 5. Övriga frågor

Moment 3
Tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen. Årsmötet hålls under perioden januari - mars.

Moment 4
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

Moment 5
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två månader innan årsmötet.

Moment 6
Varje medlem har motionsrätt.

Moment 7
Medlem har rätt att ta del av motioner med styrelsens utlåtande och egna förslag innan årsmö-tet.

Moment 8
Kallelse och information sker via SN-DD:s hemsida www.sn-dd.se eller via e-post.

Moment 9
Varje verksamhet som är medlem äger en röst. Stödmedlem äger inte rösträtt.

Moment 10
Alla val sker genom öppen omröstning om inte någon begär att det ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Moment 11
Extra årsmöte ska av styrelsen kallas till då minst en tredjedel av medlemmarna så begär eller styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst en månad före det extra årsmötet. Det extra årsmötet ska endast uppta de ärenden som föranlett mötet.


6 STYRELSEN

Moment 1
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande och verkställande organ och inför årsmötet ansvariga för föreningens förvaltning och allmänna verksamhet.

Moment 2
Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande och åtta-elva ledamöter jämte deras personliga suppleanter. Styrelsen ska bestå av ledamöter från alla delar av landet, samt kom-ma från såväl kommun, landsting, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse eller annan verksamhet med uppdrag från offentlig huvudman

Moment 3
Mandattiden för ordförande är ett år, övriga ledamöter två år.

Moment 4
Ordförande väljs direkt av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Moment 5
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Moment 6
Styrelsen ska snarast efter årsmötet hålla konstituerande möte och där besluta:

 • hur möten ska sammankallas och förberedas
 • hur brådskande ärenden ska avgöras mellan styrelsemötena
 • utse firmatecknare
 • vem eller vilka som mellan styrelsemötena får uttala sig i SN-DD: s namn.

Moment 7
I syfte att involvera och ta tillvara kunskaper och erfarenheter hos medlemmar utanför styrel-sen kan styrelsen utse arbetsgrupper/kommittéer och resurspersoner för vissa frågor. Varje sådan arbetsgrupp/kommitté leds av en ansvarig styrelseledamot. Gruppernas sammansättning och arbete redovisas i verksamhetsberättelsen som läggs fram vid årsmötet.

Moment 8
Styrelsen har möjlighet att adjungera stödmedlem eller sakkunnig att delta i möten.


Forskargrupp

Moment 1
Forskargruppen ska verka för ett närmande mellan forskning och praktik och initiera forsk-ning som främjar utveckling av vård- och behandling för SN-DD:s målgrupp. Ledamöter i forskargruppen kan adjungeras till möten för att diskutera frågor om forskning- och metodut-veckling.

Moment 2
Ledamöter till forskargruppen väljs av årsmötet.


8 VALBEREDNING

Moment 1
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsmötets olika val.

Moment 2
Valberedningen består av en sammankallande och tre-fem ledamöter.


9 REVISION

Moment 1
Revisorerna har till uppgift att granska SN-DD: s räkenskaper och följa föreningens verksam-het och se till att stadgarna efterlevs.

Moment 2
Föreningens räkenskaper ska ständigt vara tillgängliga för revisorerna som har rätt att när de finner lämpligt genomgå föreningens ekonomiska ställning och befintliga handlingar samt delta i styrelsens sammanträden.


10 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Moment 1
Begäran om utträde ur föreningen ska göras skriftligt till ordförande.

Moment 2
Verksamhet eller stödmedlem som under ett år inte har betalat medlemsavgift anses ha lämnat föreningen.

Moment 3
Medlem som inte verkar i överensstämmelse med föreningens ändamål eller bryter mot stadgarna kan uteslutas efter beslut i styrelsen. Beslutet ska meddelas medlemmen inom 1 vecka från det att beslutet fattats. Sådant beslut kan på begäran omprövas av årsmötet.


11 STADGEÄNDRING

Moment 1
Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar ska väckas till årsmötet.

Moment 2
Ändringar av stadgar beslutas av årsmötet med två tredjedels (2/3) majoritet.


12 UPPLÖSNING AV SN-DD

Moment 1
För beslut om föreningens upplösning fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie.

Moment 2
Samtidigt beslutas om hur föreningens eventuella tillgångar ska användas.

Stadgar antagna vid styrelsemöte 2002-06-03
Senast ändrade 2010-02-04