Föreningens namn är Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser förkortat SN-DD

Med dubbeldiagnoser avses beroende/skadligt bruk enligt ICD-10 eller beroende/missbruk enligt DSM IV, som föreligger samtidigt med psykisk sjukdom eller personlighetsstörning enligt nämnda diagnossystem.

SN-DD är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Huvudsyftet med nätverket är att verka för en utveckling av arbetet med att tillgodose behoven hos patient-/ klientgrupper med dubbeldiagnoser och därmed höja livskvaliteten för denna målgrupp. Detta genomförs bl.a. genom :

  • att arbeta för att personer som tillhör målgruppen får den vård, omsorg och behandling de är i behov av,
  • att bevaka och initiera forsknings- och metodutveckling inom området,
  • att samarbeta med andra nätverk, bl.a. i Norden i syfte att skapa en samsyn som vilar på forskning och beprövad erfarenhet,
  • att samarbeta med brukarorganisationer inom området.