Medlemskap

Hur blir man medlem i SN-DD, och vad kostar det att bli medlem?


Ansökan om medlemskap görs skriftligen på särskild blankett (se nedan). Det finns två former av medlemskap:

Medlemskap för specialiserad eller likvärdig verksamhet som arbetar med målgruppen. Årsavgift/kalenderår 1500 kr sätts in på postgiro 36 21 01-8.

Stödmedlemskap för enskilda personer som vill arbeta för föreningens målsättning och idéprogram. Stödmedlem äger rätt att delta i föreningens aktiviteter i mån av plats. Stödmedlem äger ej rösträtt och kan ej heller väljas för styrelseuppdrag. Årsavgift/kalenderår 100 kr sätts in på postgiro 36 21 01-8.


Medlemsanmälan till SN-DD,
Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser


Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser, alkohol- och drogmissbruk med samtidig psykisk ohälsa, är en intresseförening, med främsta utgångspunkt i organisationer och verksamheter för den berörda målgruppen. Verksamheter och organisationer blir medlemmar med rösträtt och möjlighet att påverka behandling och utveckling av samverkan kring arbetet med denna grupp.

Enskilda medlemmar blir stödmedlemmar med utökad möjlighet att följa verksamheternas arbete kring målgruppen samt övrig forskning och utveckling. Nätverket har som ambition att också följa övriga nordiska länders utveckling på området.

Målsättningen är att på lång sik utveckla våra verksamheter åt samma håll, för en mer sammansatt behandling av klientgruppen och att utveckla samverkansformer mellan olika huvudmän.

Övriga intressenter i nätverket är Kommun- och landstingsförbunden, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS) Varje verksamhet/myndighet som organisation vad gäller medlemskap enligt nedan.

Medlemsanmälan
Ansökan gäller som medlem eller som stödmedlem. (Som medlem är man kontaktperson för sin verksamhet och verksamheten är den egentliga medlemmen. Stödmedlem är enskilda personer).            

 
 

Medlemsavgiften betalas in postgiro 36 21 01-8 (100 kr för stödmedlem och 1500 kr för medlem).

Uppgifterna ligger till grund för ett dataregister.
Om någon har invändningar, måste detta meddelas.