Aktuellt

Välkommen till SN-DD:s hemsida !


Här hittar du information om och från SN-DD och aktuellt material, samt arkiv-material från de senaste 10-tal åren inom samverkan och DD-området.

Välkommen till SN-DD:s årsmöte 2017 den 6 april!

2017-03-02

Årsmötet äger rum i IOGT-NTO-gården i Klara på Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm (nära Stockholm central). Vi börjar med kaffe och smörgås kl 9.30 och avslutar dagen kl 16.00. Utöver kaffe och smörgås så bjuder SN-DD även på lunch och eftermiddagsfika.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på två föreläsningar under dagen: den ena ger en fördjupning i SIP, dvs. Samordnad Individuell Plan och den andra föreläsningen har rubriken "Socker - hur påverkar det kroppen". Föreläsare är vetenskapsjournalisten Ann Fernholm som har disputerat i molekylär bioteknik. Hon har arbetat för bland annat SVT:s Vetenskapens värld, Dagens Nyheter, Fokus, Dagens Medicin och Forskning och framsteg.

Anmälan om deltagande görs till följande mejladress: svenskanatverketdd@gmail.com Vid anmälan ska följande uppgifter lämnas:

(1) Namn på den eller de som kommer.
(2) Namn på verksamheten/arbetsplatsen.
(3) Ev. allergier, kostönskemål etc.

Konferensen har plats för max 60 personer och det är ”först till kvarn” som gäller.


Styrelsen i Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser hälsar er varmt välkomna!

Här hittar du mer info: Inbjudan/program

Beroendedagen 2017

2017-03-14

Den 14 september arrangerar Expo Medica dagen i Stockholm.

Du hittar mer info här: Beroendedagen 2017

Konferens om Cannabis- Risker och åtgärder

2016-12-12

Nationella Cannabisnätverket bjuder in till konferens för fjortonde året. Den hålls 25 april 2017 i ABF-huset i Stockholm.

Mer info: Inbjudan & program

Socialstyrelsens kunskapsstöd "Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet"

2016-11-13

Socialstyrelsen gav år 2015 ut kunskapsstödet med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Bland rekommendationerna lyfts bland annat lågaffektivt bemötande fram.

Info hittar du här

Systematisk uppföljning – ett steg i utvecklingen av missbruksvården

2016-10-03

Socialstyrelsen bjuder in till konferensen som hålls i Stockholm den 21 oktober. Konferensen ger exempel på vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap från systematisk uppföljning med instrumenten ASI och Ubåt och vad denna kunskap kan användas till.

För mer info: Inbjudan & program

Många orsaker bakom narkotikadöd enligt Socialstyrelsens analys

2016-03-07

Socialstyrelsen har genomfört en analys av alla dödsorsaksintyg från 2014. Analysen ger en mer nyanserad bild av det ökande antalet drogrelaterade dödsfall som vi tidigare rapporterat om ( se Gamla nyheter augusti 2015 ).

Läs pressmeddelandet här: http://www.anpdm.com/

Socialmedicinsk tidskrift har gett ut temanumret "Missbruk 2015"

2016-01-19

Organisationen Gemensam Välfärds seminarium om missbruk våren 2015 har resulterat i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift.

Där finns många intressanta artiklar; om Läkarrollen idag och igår, Den stora ökningen av narkotikarelaterade dödsfall, Konsekvenserna av ekonomistyrningen, Utvecklingen inom socialtjänsten, Medikaliseringen av missbruksvården m fl

Tidskriften kan nås på http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Gemensam Välfärds seminarium finns också inspelat och kan hämtas från Gemensam Välfärd hemsida, ”Filmer”, http://gemensamvalfard.se/filmer/

Nu kan ni ansöka om ekonomiskt stöd hos SN-DD med syfte att stimulera aktiviteter på lokal/regional nivå

2015-06-06

SN-DD har sedan länge haft ambitionen att öka föreningens arbete - och stödja nätverkande/ erfarenhetsutbyte på lokal och regional nivå runt om i landet.

Styrelsen har därför beslutat att föreningen efter ansökan kan ge visst ekonomiskt stöd till aktiviteter som överensstämmer med föreningens syfte, dvs. ”att verka för en utveckling av arbetet med att tillgodose behoven hos patient-/klientgrupper med dubbeldiagnoser och därmed höja livskvalitén för målgruppen”. Då aktiviteten även skall syfta till samverkan mellan verksamheter (aktörer) behöver det vara minst två verksamheter som tillsammans står bakom ansökan.

Du hittar hur ni skall gå tillväga för att ansöka om ekonomsikt stöd nedan och vi önskar få in ansökan senast två veckor innan ett styrelsemöte (se styrelsens kalender i kalendariet längst upp på hemsidan).

Om ni har frågor är ni välkomna att skicka dem till styrelsen på mailadress
sd-dd@sn-dd.se

Välkomna med er ansökan!

Ansökningsblankett

Psykiatri för icke-psykiatriker

2015-09-09

Confex arrangerar dessa utbildningstillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö under hösten.

Du hittar info här: Psykiatri för icke-psykiatriker

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

2015-06-17

De Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är klara sedan en tid och vänder sig till beslutsfattare och professionella.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar.

www.socialstyrelsen.se

Artikel om det komplexa sambandet mellan psykisk ohälsa och våldsbrott

2015-05-13

I Läkartidningen 20-21/2015 publiceras debattartikeln "Psykisk ohälsa och våldsbrott- inget okomplicerat samband" där tre forskare gjort en genomgång av modern forskning på området. Bl.a dras slutsatsen att samhällets resurser för att förhindra våldsbrott hos individer med psykisk sjukdom bör riktas mot att tidigt stävja missbruk och tidig debut i våld och andra norm- och ­regelbrytande beteenden.

Du hittar artikeln här: Läkartidningen.se

Artikel om pågående forskning om Integrerad behandling vid PTSD och beroendesjukdom

2015-04-30

I Psykologtidningen nr 10 2014 publicerar psykolog Anna Persson och psykiater Åsa Magnusson artikeln "Integrerad behandling vid PTSD och beroendesjukdom"

Artikeln hittar du här

Kunskapsguiden
lanserar det nya området missbruk och beroende

2014-04-07

Socialstyrelsen driver i samarbete med bl.a. SKL, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket hemsidan "Kunskapsguiden" för dig som arbetar med hälsa, vård & omsorg. Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende m.m.

Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Du kan prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden.

Se Kunskapsguiden: www.kunskapsguiden.se

Konferens


Aktuell information från SN-DD

Information från SN-DD:s årsmöteskonferens 2016

2016-03-02
SN-DD på plats i Almedalen i sommar

2015-06-17

Lena Karlsson, ordförande i styrelsen för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser, kommer att vara på Gotland, och i Almedalen, under den s.k. Almedalsveckan som äger rum den 28 juni till den 5 juli. Lena kommer bl.a. att lyssna på, och delta i, seminarier om missbruk/beroende och psykisk ohälsa. SN-DD:s hemsida kommer på så sätt att uppdateras med ev. intressanta seminarier som äger rum under Almedalsveckan.

Har du som medlem under sommaren tips på intressanta saker från din egen, eller annans verksamhet, tips på kommande seminarier eller liknande, kan du mejla om detta till antingen Birgit Lund, birgit.lund@socialresurs.goteborg.se, eller till Lena Karlsson, lena.karlsson@skyddsvarnet.se.

Nu kan ni ansöka om ekonomiskt stöd hos SN-DD med syfte att stimulera aktiviteter på lokal/regional nivå

2015-06-06

SN-DD har sedan länge haft ambitionen att öka föreningens arbete - och stödja nätverkande/ erfarenhetsutbyte på lokal och regional nivå runt om i landet.

Styrelsen har därför beslutat att föreningen efter ansökan kan ge visst ekonomiskt stöd till aktiviteter som överensstämmer med föreningens syfte, dvs. ”att verka för en utveckling av arbetet med att tillgodose behoven hos patient-/klientgrupper med dubbeldiagnoser och därmed höja livskvalitén för målgruppen”. Då aktiviteten även skall syfta till samverkan mellan verksamheter (aktörer) behöver det vara minst två verksamheter som tillsammans står bakom ansökan.

Du hittar hur ni skall gå tillväga för att ansöka om ekonomsikt stöd nedan och vi önskar få in ansökan senast två veckor innan ett styrelsemöte (se styrelsens kalender i kalendariet längst upp på hemsidan).

Om ni har frågor är ni välkomna att skicka dem till styrelsen på mailadress
sd-dd@sn-dd.se

Välkomna med er ansökan!

Ansökningsblankett

Information från föreläsningen "Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende?" som SN-DD arrangerade i Göteborg den 21 maj 2015

2015-04-06

Material från SN-DD konferensen "Hur får vi det att funka?" som hölls i Stockholm den 5 december 2014

2015-01-08

Här hittar du information och materialet från konferensen : Till materialet

SN-DD har skaffat en Grafisk Profil

2015-02-09

SN-DD:s styrelse har sedan en längre tid haft ambitionen att förnya och modernisera nätverkets informationsmaterial. Under hösten 2014 har vi därför anlitat det sociala arbetskooperativet Multimedium (www.multimedium.se) för att skapa en Grafisk Profil för SN-DD. Det är Jesper Dickell på Multimedium som skapat vår Grafiska Profil och han står bakom foto, roll-ups, ny informationsbroschyr, visitkort m.m. Fotografierna med blomstermotiv är tagna på Botaniska trädgården i Göteborg.

Den nya grafiska profilen integreras nu successivt i allt material från SN-DD med hjälp av vår webbansvarige Mathias Claussen.

Vi tar tacksamt emot synpunkter till SN-DD:s remissvar på de preliminära nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården

2014-04-29

Styrelsen för SN-DD kommer att avge ett remissvar på de Preliminära nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som publicerades den 31 mars 2014 (finns att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se). Remisstiden går ut den 19 juni 2014. (Se mer info nedan.)

Vi tar tacksamt emot synpunkter från våra medlemsverksamheter på vad ni anser att vi bör ta upp när vi lämnar SN-DD:s remissvar. Synpunkter/kommentarer kan skickas till lena.karlsson@fyrljuset.org senast den 22 maj.

Det remissvar som styrelsen lämnar på riktlinjerna kommer att publiceras på hemsidan.

Information från SN-DD:s årsmöteskonferens 2015

2015-04-10

Träffa SN-DD i utställningen på NPF-forum 2014

2013-12-16

Den 15-16 maj 2014 arrangerar Riksförbundet Attention den tionde nationella konferensen om neuropsykiatri på Kistamässan i Stockholm och SN-DD är en av utställarna.

Årets tema är ”Få det att fungera – stöd och strategier för personer med NPF”. Kom och ta del av nya fakta, viktiga erfarenheter och framåtsyftande diskussioner. Fokus är på stödinsatser, pedagogiska hjälpmedel och behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Konferensen har blivit en återkommande mötesplats för brukare, anhöriga och personal från kommuner, myndigheter, organisationer, vårdföretag m.fl.

Till forumet hör också en stor utställning på med drygt 80 montrar. Vi finns i monter M:11, besök oss gärna där så vi får berätta mer om vår verksamhet !

Ytterligare information finns på www.attention-riks.se

Nyhetsbladet nr 1 2014

Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister uppdaterat !

2014-02-03

Nu är vårt medlemsregister uppdaterat!

För att ni ska få våra utskick och för att fakturorna ska komma rätt etc. är det viktigt att vi har rätt uppgifter i vårt medlemsregister. Därför har vi i SN-DD:s styrelse under det senaste halvåret arbetat med att uppdatera medlemsregistret och nu hittar du det uppdaterade registret under ”Medlemmar” i vänstermarginalen!

Vi vill i och med detta be er om hjälp med att ni går in och kontrollerar så att era uppgifter i vårt register stämmer. Om ni hittar något som inte stämmer så meddela oss detta genom att använda funktionen ”Ändra dina medlemsuppgifter” som du finner under Medlemmar i vänstermarginalen.

Vi är också tacksamma om ni kommer ihåg att gå in och göra ändringar via den fliken om något förändras i er verksamhet så att era uppgifter i vårt medlemsregister inte stämmer. Det kan t.ex. vara att kontaktpersonen (för SN-DD) slutar hos er. Om ni inte utser en ny kontaktperson, och meddelar oss mailadressen, så riskerar ni att inte nås av den information och de utskick som vi regelbundet skickar ut till våra medlemsverksamheter via kontaktpersonerna.

- Vi i styrelsen vill påminna er om att uppdatera era medlemsuppgifter i SN-DD vid behov och tackar för hjälpen i förhand!

Regionala kontaktpersoner har ringt runt till flertalet av våra medlemsverksamheter för att skapa kontakt, uppdatera medlemsregistret och ta reda på vilka förväntningar som finns på nätverket.

2013-10-20

Under en tid har vi i SN-DD:s styrelse arbetat med att skapa kontakt, uppdatera medlemsregistret och ta reda på vilka förväntningar som finns på nätverket genom att ringa runt till er medlemmar.

Vi har delat upp landet i åtta regioner och till varje region finns minst ett namn till en ledamot i SN-DD:s styrelse som kommer att vara kontaktperson för den regionen. I Nyhetsbladet nr 3 2013 berättade vi i korthet om tankarna med detta. Under fliken ”Regionala kontaktpersoner” längst upp på hemsidan hittar du vår regionindelning, och kontaktuppgifter till din kontaktperson.

Det har varit givande, men inte alltid så lätt att hitta rätt person att ringa till, då era kontaktpersoner slutar och inte ersätts, eller verksamheter upphör. Vi vill i och med detta göra er uppmärksamma på att om ni vet att ni är medlemmar i SN-DD, men inte fått något samtal, hör av er !

Ni är också mycket välkomna att höra av er till kontaktpersonen om ni har önskemål, synpunkter eller information ni vill delge styrelsen.

Stort intresse när SN-DD bjöd in till föreläsning om erfarenheter av färdighetsträning vid ADHD och missbruk i Göteborg

2013-09-26

Den 25 oktober talade leg.psykolog, leg. psykosterapeut Berit Bihlar-Muld i Göteborg om sin forskning om, och de erfarenheter man har av arbete med färdighetsträning med vuxna med ADHD och missbruk från Hornö LVM-hem, SiS.

I publiken fanns 60 intresserade åhörare som var relativt jämt fördelade från Beroendekliniken, Kriminalvården, och Göteborgs samt Borås Stad. Föreläsningen avslutades med en diskussion om läget på området i Göteborg idag och hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att utveckla det arbetet.

Föreläsningen vände sig till SN-DD´s medlemsverksamheter i Västra Sverige och var kostnadsfri.

Inbjudan

SN-DD på hearing när Socialstyrelsen utrett om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet

2013-10-09

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet och i det fall myndigheten bedömer att så är fallet utarbeta målbeskrivningar för specialiteten. De har därför bjudit in berörda grupper till hearing för att diskutera frågan. SN-DD var inbjudna till hearing den 11 oktober och företräddes av vår ordförande Lena Karlsson. Socialstyrelsen slutredovisade uppdraget där de föreslår att beroendemedicin blir en ny reglerad specialitet för läkare till regeringskansliet den 1 november och SN-DD ställer sig bakom förslaget.

Du hittar rapporten här.